Era of King Solomon

LinksKing SolomonKing Solomon as "Kohelet [Ecclesiastes]"Mishlei / ProverbsShimi Ben Gera